هزینه های همایش
شرکت کنندگان شرح ثبت نام حضوری غیرحضوری
ایرانی دانشجویی و هیات علمی  $ 180  3,900,000 (ریال)
" غیر دانشجویی (آزاد) $ 200  4,400,000 (ریال)
" مقاله دوم به بعد 2,500,000 (ریال) 3,000,000 (ریال)
" حضور در همایش بدون ارائه مقاله $ 130  --
" هزینه یک نفر همراه $ 100  --
شرکت کنندگان گرجستانی شرح ثبت نام حضوری غیرحضوری
گرجستانی دانشجویی و هیات علمی  400GEL 310GEL
" غیر دانشجویی (آزاد) 460GEL 368GEL
" مقاله دوم به بعد 172GEL 90GEL
" حضور در همایش بدون ارائه مقاله 340GEL --
" هزینه یک نفر همراه 276GEL --
شرکت کنندگان غیر شرح ثبت نام حضوری غیرحضوری
" دانشجویی و هیات علمی  200$ 135$
" غیر دانشجویی (آزاد) 220$ 160$
" مقاله دوم به بعد 75$ 40$
" حضور در همایش بدون ارائه مقاله 150$ --
" هزینه یک نفر همراه 120$ --

 

 -ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد. 

-زمان ثبت نام نهایی حضوری 25 روز قبل از برگزاری می باشد.

- پرداخت های ریالی جهت شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری ایرانی بصورت آنلاین در پنل کاربری فراهم می باشد.

- گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر می شود.

- پرداخت ها بصورت آنلاین از طریق سامانه کاربران قابل پرداخت می باشد.

-پس از پرداخت،هزینه قابل استرداد نیز نمی باشد.

-دانشجویان، ، اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل آپلود نمایند.